ورود به سیستم مدیریت معلومات

لطفاً در جریان وارد نمودن اسم و رمز ورودی نکات ذیل را در نظر بگیرید:

  • متوجه باشید که کلید کپس لاک روشن نباشد
  • حروف خورد و کلان اسم و رمز ورودی را مراعات نمایید
  • متوجه باشید کسی دیگری به اسم و رمز ورودی شما دست نیابد
  • اسم و رمز ورودی تانرا به خاطر بسپارید
  • در صورت هر نوع مشکل در سیستم به شماره 0202213538 تماس گیرید!